Cháis Shonraithe

Achomharc a dhéanamh ar chinneadh – Próiseas an Cháis Shonraithe

Bíonn cinntí a dhéanann Coimisinéir Achomhairc críochnaitheach agus dochloíte. Tá sé de cheart ag gach páirtí in achomharc, áfach, achomharc a dhéanamh a thaisceadh leis an Ard-Chúirt. Ní bhíonn i gceist leis sin ach pointe nó ceist dlí.

Go praiticiúil is é an rud a chiallaíonn sé seo nach féidir le páirtí achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte in aghaidh cinneadh go díreach toisc nach dtaitníonn an toradh leis an bpáirtí san achomharc. Ní féidir le páirtí achomharc a dhéanamh ar chinneadh ach amháin má chreideann siad go bhfuil botún déanta ag an gCoimisinéir Achomhairc maidir le hiarratas nó le léirmhíniú an dlí ábhartha.

Ciallaíonn achomharc ar phointe dlí go bhfuil an páirtí ag iarraidh ar an mbreitheamh san Ard-Chúirt an dlí a shoiléiriú maidir le saincheist áirithe a bhaineann leis an gcinneadh. Ní dhéanfaidh an Ard-Chúirt an t-achomharc a athéisteacht. Mar shampla, má chreideann páirtí gur bhain an Coimisinéir Achomhairc míbhrí as cuid den reachtaíocht ansin tá sé de cheart acu achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte. Beidh ar an bpáirtí a shonrú san iarratas ar achomharc conas a mheasann siad a bhain an Coimisinéir Achomhairc míbhrí as an dlí.

Conas iarratas a dhéanamh

Más mian le páirtí cinneadh a achomharc, ní mór dóibh iarratas i scríbhinn a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Achomhairc laistigh de 42 lá tar éis dháta eisithe an chinnidh. Ba chóir an t-iarratas a sheoladh chuig info@taxappeals.ie. Ní mór don iarratas:

  • a lua cén fáth a bhfuil an páirtí míshásta leis an gcinneadh
  • an dlí a lua a gcreideann an páirtí go bhfuil botún déanta ina leith ag an gCoimisinéir Achomhairc
  • cóip den iarratas a sheoladh chuig an bpáirtí eile

Cad é a tharlóidh ina dhiaidh sin?

Déanfaidh an Coimisinéir Achomhairc athbhreithniú ar an iarratas. Diúltóidh an Coimisinéir Achomhairc d'aon iarratas má tá sé neamhiomlán nó mura gcomhlíonann sé na ceanglais atá leagtha amach thuas.

Ullmhóidh an Coimisinéir Achomhairc doiciméad ansin ar a dtugtar "cás sonraithe". Seolfaidh an Coimisinéir Achomhairc dréacht den doiciméad sin chuig an dá pháirtí san achomharc chun go ndéanfaidh na páirtithe athbhreithniú air. Má tá na páirtithe sásta leis an gcáipéis a luaitear sa chás, seolfaidh an Coimisinéir Achomhairc ansin leagan sínithe deiridh den doiciméad chuig an bpáirtí a d'iarr go ndéanfaí an cás sonraithe a achomharc. Ní mór don pháirtí iarrtha sin an doiciméad sin a thabhairt chun na hArd-Chúirte laistigh de 14 lá tar éis dó a bheith curtha chucu.

Gheobhaidh gach páirtí sonraí faoi nósanna imeachta na hArd-Chúirte ag:

https://www.courts.ie/procedure-high-court

Ba chóir go mbeadh gach páirtí ar an eolas go mb’fhéidir go mbeadh táillí cúirte agus/nó costais an pháirtí eile i gceist. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna. Ba chóir go mbeadh a fhios ag gach páirtí in achomharc Ard-Chúirte, má chailleann siad an t-achomharc, gur dócha go mbeidh an páirtí a chaillfidh freagrach as costais an pháirtí eile. Is féidir leo sin a bheith an-ard i ndlíthíocht na hArd-Chúirte. Ba cheart tuilleadh comhairle a lorg maidir le costais ó chomhairleoirí dlí ábhartha.