Foirm Fógra um Achomharc

Ní mór duit an Fógra Achomhairc a chur isteach tráth nach déanaí ná 30 lá ón dáta ar an bhfógra measúnaithe nó ar an teorainn ama atá leagtha amach i litir chinnidh an Bhiúró um Shócmhainní Coiriúla (CAB).

Má tá achomharc á chur isteach agat tar éis na tréimhse seo d'fhéadfaí glacadh leis fós ar an gcoinníoll go gcomhlíontar coinníollacha áirithe. Féach an chuid thíos ar achomhairc dhéanacha chun tuilleadh sonraí a fháil faoi sin.

Foirm Fógra Achomhairc

Chun Achomharc a dhéanamh, íoslódáil agus líon amach an fhoirm Fógra Achomhairc atá ar fáil ANSEO. Moltar aighneachtaí a sheoladh ar ais ar an bhfoirm leictreonach seo chuig info@taxappeals.ie.

Cuid 1: Mionsonraí an Achomharcóra

Úsáidtear an focal Achomharcóir chun cur síos a dhéanamh ar an duine/comhlacht/eagraíocht atá ag déanamh achomharc.

Comhlánaigh an chuid seo go hiomlán chun go mbeimid in ann teagmháil a dhéanamh leat le tuilleadh faisnéise maidir leis an iarratas ar achomharc.

Éilímid an uimhir UPSP/Tagairt Chánach atá ábhartha do d’achomharc. Beidh an uimhir seo ar chomhfhreagras a d’eisigh na Coimisinéirí Ioncaim duit.

Cuid 2: Mionsonraí ionadaí an achomharcóra (má bhaineann le hábhar)

Is éard is ionadaí ann ná duine atá ceaptha ag an Achomharcóir le cabhrú leis an bpróiseas achomhairc. Má tá ionadaí agat ag gníomhú thar do cheann ní mór duit údarú i scríbhinn a sholáthar dúinn á rá go dtugann tú cead don oifig seo d’achomharc a phlé agus comhfhreagras a dhéanamh leis an duine ainmnithe.

Níl sé riachtanach ionadaí a ainmniú; tá lánteideal agat ionadaíocht a dhéanamh ar do shon féin. Más amhlaidh go n-ainmníonn tú ionadaí cuirfear gach comhfhreagras chuig an ionadaí agus ní chugat go díreach. Leanfaimid orainn ar an bhealach seo go dtí go gcuirfidh tú féin nó d’ionadaí a mhalairt de chomhairle orainn.

Cuimhnigh sinn a chur ar an eolas i scríbhinn má cheapann tú ionadaí nua.

Cuid 3: Mionsonraí ábhar an Achomhairc

Is éard is ábhar inachomhairc ann ná aon ábhar a bhfuil achomharc údaraithe ina leith leis na hAchtanna Cánacha. Ní mór duit mionsonraí iomlána a sholáthar dúinn faoin gceist ar mhian leat achomharc a dhéanamh ina leith. Éilímid mionsonraí faoin gcineál cánach nó ábhair a bhfuil tú ag déanamh achomharc ina choinne agus an méid atá i gceist.   

Ba cheart duit cóipeanna den mheasúnú (na measúnaithe)/den chinneadh (na cinntí) a bhfuil tú ag déanamh achomharc ina choinne (ina gcoinne) agus aon cháipéis (cháipéisí) a bhaineann le d’iarratas a chur faoi iamh.

Tabhair mionsonraí faoi aon reachtaíocht agus cásdlí ábhartha ar mhaith leat brath orthu; fág bán mura bhfuil aon cheann ar eolas agat.

Cuid 4: Forais Achomhairc

Sonraíonn alt 9491 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1978 (mar a leasaíodh) nach mbeidh Achomharcóir i dteideal freagairt a thabhairt ar aon fhorais achomhairc nach sonraítear san Fhógra Achomhairc mura bhfuil na Coimisinéirí Achomhairc sásta nach bhféadfadh an foras a bheith luaite go réasúnach  san Fhógra Achomhairc. Tugann an chuid a bhaineann le forais achomhairc an deis duit a rá cén fáth nach n-aontaíonn tú le measúnú/cinneadh na gCoimisinéirí Ioncaim. Ba cheart duit forais mhionsonraithe d’achomhairc a mhíniú ina n-iomláine; cuir isteach leathanaigh bhreise mura leor an spás a cuireadh ar fáil. 

Cuid 5: Síniú

Má tá an fhoirm á comhlánú de láimh agat, déan cinnte go bhfuil sí sínithe agus dátaithe agat féin nó ag d’ionadaí. 

Má tá an fhoirm á comhlánú go leictreonach agat, níl aon síniú riachtanach; ina áit sin cuir isteach d’ainm ina iomláine agus an dáta.

Mar a luadh thuas, má tá ionadaí agat ag gníomhú thar do cheann ní mór duit údarú i scríbhinn a sholáthar dúinn á rá go dtugann tú cead don oifig seo do chás a phlé agus comhfhreagras a dhéanamh leis an duine ainmnithe.

Cuid 6: - Éisteachtaí Poiblí

Sonraítear in alt 949Y den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 (mar a leasaíodh) go ndéanfar gach éisteacht a reáchtáil go poiblí, mura n-iarrann tú an éisteacht go léir nó cuid di a reáchtáil go príobháideach, nó mura n-ordaíonn na Coimisinéirí Achomhairc gur chóir an éisteacht ar fad nó cuid di a reáchtáil go príobháideach.

Iarrtar ort go léireoidh tú do rogha ar mhaith leat go ndéanfaí cuid d’achomharc nó an t-achomharc go léir a reáchtáil go príobháideach. Mura gcuirfidh tú rogha den sórt sin in iúl, glacfaimid leis nach bhfuil aon agóid agat in aghaidh aon éisteachta le linn d’achomhairc a bheith ar siúl go poiblí.

Cuid 7: Maidir le do riachtanais

Más tú féin d’ionadaí, nó má tá aon fhinnéithe a bhfuil tú ag súil go mbeidh siad i láthair, nó má tá aon duine a rachaidh leat chuig an achomharc faoi mhíchumas nó riachtanas faoi leith acu, ba cheart duit é sin a chur in iúl dúinn ionas gur féidir linn freastal orthu.

Cuid 8: Seicliosta

Sula gcuirfidh tú isteach d’Fhógra Achomhairc, cinntigh go bhfuil gach doiciméad ábhartha faoi iamh agat. Tá seicliosta maidir leis an bhFógra Achomhairc curtha ar fáil againn chun cabhrú leat.

Má tá an Fógra Achomhairc á chomhlánú agat go leictreonach, féadfaidh tú na doiciméid a scanadh agus a sheoladh chugainn. Má tá an fógra á sheoladh agat sa phost, féadfaidh tú cóipeanna páipéir de na doiciméid a sheoladh.

Cuid 9: An fhoirm a sheoladh

Cuir ríomhphost nó litir (ní an dá cheann), an fhoirm chomhlánaithe agus aon doiciméid bhreise chuig

Ríomhphost: info@taxappeals.ie

Post:
An Coimisiún um Achomhairc Chánach

2ú Urlár

Cúirt Mhic Liam

Clós Líosain

Baile Átha Cliath 2, D02 YW24.

(01) 6624530

Sa chás go mbíonn deacrachtaí agat an fhoirm a chomhlánú agus nár fhreagair an nóta treorach seo do cheist go hiomlán maidir leis an bhFógra Achomhairc a chomhlánú, cuir do cheist ar ríomhphost chuig info@taxappeals.ie nó glaoigh ar (01) 6624530.